b9

Shri Vijai Chaturvedi, Yogi, Devarshi Yogapith, Kolkata.