a2

From the left : Shri Shrinivash, Swami Suryananda, Shri S.N.Mishra, Dr.S.N.Pandey, Acharya Prabhakar Mishra (President, World Religious Parliament), Mrs.Gangotri Mishra, Pandit Gayatri Devi, Dr.S.D.Dwivedi and Mrs.Laxmi Thakur Singhal.